สสว. เร่งเครื่องช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ด้วย “SME Coaching Online”

กด Like กด Share

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 นายวรพจน์ ประสานพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการดำเนินงาน “SME Coaching Online 2021” ภายใต้โครงการ Train the Coach ปี 2564 โดยมีคณะวิทยากร หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนในพื้นที่ รวมถึงโค้ช และผู้ประกอบการ เข้าร่วม ณ โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต

นายวรพจน์ ประสานพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs  กล่าวว่าโครงการ Train the Coach มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโค้ชให้เข้าไปช่วยเหลือ SME และไมโครเอสเอ็มอี ให้มีความพร้อม และสามารถพัฒนาตนเองจนมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (Transforming) ให้ทันกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ หาก SME และไมโครเอสเอ็มอีขาดผู้ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ธุรกิจจะเสียโอกาสจากพัฒนาการใหม่ๆ ที่ช่วยให้ผู้แข่งขันรายเล็กสามารถแข่งขันได้ไม่แพ้รายใหญ่ และกลายเป็นผู้ล้าหลัง ไม่สามารถแข่งขันได้ในที่สุด และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4

จากความก้าวหน้างานตลอด 3 ปี มานั้นขณะนี้มีการขึ้นทะเบียนโค้ชทั่วประเทศเข้าสู่ระบบเป็นจำนวนถึง 3,502 ราย แบ่งความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ จำนวน 557 คน ด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรม/วิทยาศาสตร์/ดิจิทัล จำนวน 441 คน ด้านการตลาด จำนวน 379 คน ด้านการผลิต จำนวน 264 คน ด้านบัญชี 191 คน ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ จำนวน 163 คน ด้านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 160 คน ด้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน 155 คน ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ จำนวน 127 คน ด้านการบริหารงาน บุคลากร จำนวน 104 คน ด้านการเงิน จำนวน 85 คน ด้านพลังงาน/สิ่งแวดล้อม จำนวน 57 คน ด้านการขาย จำนวน 43 คน ด้านอื่นๆ จำนวน 776 คนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เพียงพอในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ SME และไมโครเอสเอ็มอีแก้ไขปัญหาได้ และยังได้มีการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับโค้ชที่เข้มข้นมากขึ้น

สถานการณ์ปัจจุบัน SME และไมโครเอสเอ็มอียังคงประสบปัญหาธุรกิจด้านต่างๆ THE SME COACH ซึ่งเป็นระบบจัดการเครือข่ายโค้ชและให้บริการ SME เข้าถึงโค้ชเหล่านี้ นั้น ทางโครงการให้ความสำคัญกับปัญหาหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปัญหาทางการเงิน หนี้สิน 2) ปัญหายอดขายตกหรือการเพิ่มประสิทธิภาพบนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง 3) ปัญหาด้านต้นทุนสูง ส่งผลทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับตลาดได้ 4) การทรานฟอร์มโมเดลธุรกิจใหม่ เพื่อมองหาโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพหลังยุคโควิด

สำหรับการจัดประชุมตลอดวันนี้เมื่อช่วงเช้า เป็นเนื้อหาด้านการพัฒนาระบบเอสเอ็มอีโค้ชชิ่งออนไลน์ด้านเครื่องมือวินิจฉัยธุรกิจ และทางเลือกในการเสนอวิธีแก้ปัญหาด้านต่างๆ ให้แก่โค้ชทั่วประเทศที่อยู่บนระบบ สามารถนำมาใช้งานได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยทางโครงการนำฐานข้อมูลในระบบย้อนหลังของการวินิจฉัย วิธีการแก้ไขด้านธุรกิจกว่า 1,000 ราย มาวิเคราะห์และจัดทำเป็นระบบและนำผู้เชี่ยวชาญหรือ โค้ชที่ปรึกษาธุรกิจที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาตรวจสอบและร่วมวางกรอบแนวทาง การวินิจฉัย และวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะทางนั้นๆ เพื่อให้เกิดความแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้โครงการจะมีการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นในประเด็นเหล่านี้กับจากโค้ชในพื้นที่อื่นๆ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 มีนาคม 2564, จังหวัดภูเก็ต วันที่ 26 มีนาคม 2564, จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 เมษายน 2564

สำหรับภาคบ่ายนี้ เป็นการรับฟังและระดมความคิดเห็น จากหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นผู้ใช้ประโยชน์โดยตรงจาก โค้ชต่างๆ เหล่านี้ต่อไป จึงใคร่ขอเชิญร่วมกันแนะนำ บ่งบอกความต้องการต่างๆในการที่จะนำโค้ชเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในงานพัฒนา SME และไมโครเอสเอ็มอี ของหน่วยงานท่านต่อไปในอนาคต

สสว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่มาเข้าร่วมวันนี้ ที่เราจะได้นำข้อแนะนำต่างๆ เหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป รวมถึงโค้ชและผู้ประกอบการที่เข้าร่วม ได้เกิดมุมมองใหม่ๆ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตนเองได้

“แม้ในปี 2564 สถานการณ์โควิดจะกลับมาระบาดรอบใหม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME แต่ สสว. และหน่วยร่วมดำเนินการ ได้ร่วมกันเตรียมแผนงานและแนวทางไว้รองรับการดำเนินกิจกรรมที่จะร่วมพัฒนาโค้ช เอสเอ็มอีให้มีขีดความสามารถในการแก้ปัญหาธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ และการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาร่วมพัฒนาบริการปรึกษาแนะนำเพื่อการส่งเสริมและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจและหรือสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ที่ทำให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน” นายวรพจน์ กล่าว

ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อที่นางสาวกมลวรรณ เล็กกระจ่าง โทร. 02-298-3148 หรืออีเมล : kamolwun@sme.go.th และติดตามข่าวสารโครงการและกิจกรรมได้ที่ www.thesmecoach.com