วันนี้ (23 พ.ย. 64) นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดประธานเปิดงาน Andaman Bazaar Online Business Matching (Phuket Meet and Match 2021) ตามโครงการเจรจาเชื่อมโยงตลาดสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมด้วย นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคชัย และทีมเซลล์แมนจังหวัด เช่น ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรมนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

จังหวัดภูเก็ต โดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายใต้ชื่องาน “ Phuket Andaman Bazaar Online Business Matching” ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดภูเก็ต และเปิดมิติใหม่ทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ โดยมีสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ ประเทศรัสเซีย อินเดีย และมาเลเซีย ให้การสนับสนุนเชื่อมโยงระหว่าง ผู้นําเข้า-ส่งออกรายใหญ่ ในการนําเข้าสินค้าของจังหวัดภูเก็ต ไปยังประเทศเป้าหมายยักษ์ใหญ่ทั้งสอง และประเทศเพื่อนบ้านคือมาเลเซีย ที่มีจํานวนประชากรเกินครึ่งทวีปและมีกําลังซื้อจํานวนมาก

นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานการค้าในต่างประเทศ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย กรุงมอสโก สาธารณรัฐอินเดีย กรุงนิวเดลี เมืองมุมไบ และ เมืองเจนไน และ ประเทศมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดทำ โครงการเจรจาเชื่อมโยงตลาดสินค้ายางพาราไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องภาคใต้ ภายใต้กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Online Business Matching) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าใน การขยายตลาดและเป็นการส่งเสริม สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ประกอบการสินค้า ยางพารา ไม้ยางพารา ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนสินค้าอัตลักษณ์ สินค้าชุมชน และ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ไปยังตลาดต่างประเทศ ผ่านระบบออนไลน์

การจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Andaman Bazaar Online Business Matching (Phuket Meet and Match 2021) จังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ตที่มีศักยภาพในการส่งออกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 ราย ผู้ประกอบการนำเข้า จำนวน 16 ราย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการสหพันธรัฐรัสเซีย 2 ราย ผู้ประกอบการสาธารณรัฐอินเดีย 12 ราย ผู้ประกอบการประเทศมาเลเซีย 2 ราย มีการจับคู่เจรจาธุรกิจ 32 คู่เจรจา คาดว่าจะเกิดมูลค่าการเจรจาธุรกิจ ประมาณ 120 ล้านบาท

การจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจออนไลน์ในวันนี้ ยังมีการจัดแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์จากยางพารา และสินค้าอัตลักษณ์ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นของจังหวัดภูเก็ต ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการ ส่งออกไปยังต่างประเทศต่อไป