วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้รับรางวัลตราสัญลักษณ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมยืนหนึ่งเป็นโรงแรมแรกในภูเก็ตที่ได้รับรางวัล Farm to Function

27 มี.ค. 2024
50

ในงาน MICE Standards Day 2024 นี้ มีองค์กรและหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับเป็นอันดับต้นๆ และได้รับการมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ โดยมีผู้รับรองอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงไมซ์ซิตี้ทั้ง 10 จังหวัด ทั้งนี้ ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ก็เป็นหนึ่งในองค์กร ที่ได้รับรางวัลมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน โดยผ่านเกณฑ์ที่ใช้วัดประเมินซึ่งประกอบด้วย 4 ประการ 1.องค์กรมีเจ้าหน้าที่ที่มีองค์ความรู้เบื้องต้นในการดำเนินการจัดงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ 2. องค์กรมีการนำเสนอสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานตามแนวทางความอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นตัวเลือกให้แก่ผู้ว่าจ้างพิจารณาใช้ในการจัดงาน 3.ในการให้บริการจัดงาน องค์กรมีการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย สุขลักษณะ และหลักมนุษยธรรม ตามที่กฎหมายกำหนด 4. ในการให้บริการจัดงาน องค์กรมีระบบคัดแยกของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิล และกำจัดอย่างถูกวิธี

สำหรับรางวัล Farm to Functions มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิถีการเกษตรอย่างยั่งยืนผ่านการจัดซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์โดยตรงจากเกษตรกร ทั้งนี้ทางโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้สั่งซื้อวัตถุดิบด้านอาหารโดยตรงจากชุมชนเกษตรกร อาทิ ข้าวออแกนิกจัสมินไรซ์จากเกษตรกรทุ่งกุลาร้องไห้ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ ปลาช่อนทะเล (Black Salmon) จากชาวประมงชุมชนบางโรง และมะพร้าวออแกนิกจากชุมชนมะพร้าวน้ำหอม ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไมซ์ไทยในการนำเสนอบริการด้านอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพให้แก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์ ตลอดจนติดอาวุธให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ไทยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ประกอบการและประเทศไทย

งาน MICE Standards Day 2024 นี้เป็นการสร้างความตระหนักในวงกว้างเกี่ยวกับความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ต่อการพัฒนาของประเทศไทยและศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมและร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็น “ผู้นำไมซ์ของโลก” อย่างสมบูรณ์